Benvinguts al Col·legi. Jesús-Maria
Sant Andreu
Colegio Jesús María Sant Andreu

El nostre col·legi és una escola cristiana fundada per la Congregació de Religioses de Jesús María en 1850. És una escola amb una llarga tradició educativa, sempre oberta als reptes de la societat actual i molt arrelada al barri de Sant Andreu.

El nostre estil educatiu dona prioritat a l’atenció personal de tots els nostres alumnes, acollint-los tal com són i confiant en les possibilitats de creixement personal de cadascun d’ells, procurant que la nostra tasca educativa sigui alliberadora i que promogui una cultura de vida, oberta a la fe i que susciti el compromís.

Oferim una educació integral que respon a una concepció cristiana de la Persona, de la vida i del món com a síntesi harmoniosa entre fe, cultura i vida. Amb aquest objectiu treballem com a valors prioritaris:

 • La llibertat, la responsabilitat i el sentit crític
 • La justícia i la solidaritat
 • La pau i la convivència
 • La interioritat
Sant Andreu
Etapes Educatives
Educación Infantil Colegio Jesús María Sant Andreu
Educación Infantil

L’etapa d’Educació Infantil comprèn dels 3 als 6 anys.

L’escola proporciona als nostres alumnes més petits experiències ajustades a les seves capacitats i habilitats perquè es vagin desenvolupant de manera integral.

Volem proporcionar als alumnes aquelles situacions educatives que els permetin desenvolupar les seves capacitats cognitives, psicomotrius, d’equilibri personal, de relació interpersonal i de socialització. Es potencia al màxim cadascuna de les intel·ligències múltiples dels nens.

Aquest objectiu el duem a terme a partir de tres grans eixos:

 • Descobriment d’un mateix i dels altres: Permet als més petits adquirir més autonomia i identitat personal.
 • Descobriment de l’entorn: Els ajuda a avançar en el seu procés de socialització.
 • Comunicació i llenguatges: Construeixen un pensament diferenciat i relacionat amb allò que els envolta a partir de totes les formes de comunicació.

 

Horari

Matí de 9 a 13h

Tarda de 15 a 17h

Metodologia

El nostre repte educatiu és desenvolupar totes les capacitats dels nostres alumnes de manera integral, per això utilitzem una metodologia oberta, flexible, inclusiva i global, on:

L'alumne és el protagonista del seu aprenentatge
Donem a cada alumne l'ajuda pedagògica segons les seves característiques individuals.
Potenciem metodologies que promouen els hàbits fonamentals en valors que guíen i regulen la conducta personal i social dels alumnes.
Què oferim?
Proyectos Educación Infantil Colegio Jesús María Sant Andreu
 • Programa d’estimulació primerenca
 • Projecte “Entusiasmat” per a treballar les matemàtiques de manera global i contextualitzada
 • Inglés cada día
 • Interioritat
 • Tallers temàtics
 • Tard d’expressió artística
 • Programa d’ expressió musical
 • Treball per projectes. A I3 es realitza un projecte durant el curs, a I4 es fan dos i a I5, tres. Sempre comptant amb la participació i protagonisme dels alumnes.
 • Introducció de les TIC a partir de la pissarra digital de l’aula.
Educación Primaria Colegio Jesús María Sant Andreu
Educació Primària

L’Etapa d’Educació Primària comprèn des dels 6 als 12 anys.

L’objectiu principal radica a educar a nens i nenes d’avui perquè siguin demà persones independents i responsables en la seva família i en la societat, mitjançant:

 • La formació humana. 
 • La formació religiosa I en valors.
 • La formació intel·lectual.
 • La formació social i en  la solidaritat.

 

Què pretenem:

 • Que els alumnes aprenguin a ser i actuar de manera autònoma.
 • Que aprenguin a pensar, a escoltar i a comunicar-se.
 • Que aprenguin a descobrir i a tenir iniciativa.
 • Que adquireixin les eines fonamentals i necessàries per al desenvolupament de les competències tant transversals com específiques.
 • Que creixin en les seves habilitats socials i la seva competència emocional.

 

Horari

Matí de 9 a 13h
Tarda de 15 a 17h

Metodología Jesús María

Fomentem una metodologia on els alumnes siguin protagonistes actius del seu propi aprenentatge, on puguin anar desenvolupant les seves pròpies capacitats.

Es una metodologia:

Oberta i flexible, activa i preventiva que confia en les possibilitats de creixement de cada alumne.
Atenta al desenvolupament de les inteligencies múltiples i els diferents estils d'aprenentatge.
Que respecta i atén la diversitat que potencia l'aprenentatge funcional i significatiu a partir de les competències bàsiques.
En aquest sentit seguim una metodologia que fomenta:
La participació activa per part de l'alumne. L'autonomia, l'experimentació i la manipulació. La interacció social i el treball en equip(aprenentatge cooperatiu). Els hàbits de treball.
Què oferim?
Proyectos Educación Primaria Colegio Jesús María Sant Andreu
 • Tècniques de treball cooperatiu (apadrinament lector)
 • Treball per projectes.
 • Matemàtiques amb el Projecte EMAT.
 • Aplicació de les TIC a la didàctica de les matèries. Suport de pissarra digital a totes les aules.
 • Robòtica educativa
 • Treball del PAT. Resolució de conflictes, Habilitats socials, prevenció assetjo, tutories individualitzades.
 • Colònies a 2n, 4t i 6è de Primària.
 • Hores complementàries: Taller de lectura, taller d’escriptura, piscina, taller d’anglès, taller de raonament i joc.
 • Grups flexibles i desdoblaments, reforços.
 • AMCO
 • Projecte d’interioritat
 • Programa d’auxiliars de conversa en anglès.
 • Glifing. (activitat complementària de lectura).
 • Comunicació amb les famílies i els alumnes de Cicle Superior a través de la Plataforma EDUQUEM.
 • Assessorament i seguiment dels alumnes des del Departament d’Orientació del centre.
ESO Colegio Jesús María Sant Andreu
Educació Secundària

L’etapa d’Educació Secundària Obligatòria comprèn quatre cursos des dels 12 als 16 anys. Es tracta d’una etapa on els nois i noies viuen un procés de maduració i de construcció de la pròpia identitat.

Des de l’escola vetllem per una formació integral dels alumnes, desenvolupant tots els àmbits de creixement personal

Pla d’ estudis

Volem proporcionar a tots els nois i noies una educació que els permeti assegurar un desenvolupament personal sòlid, adquirir les habilitats i les competències culturals i socials relatives a l’expressió i comprensió oral, a l’escriptura, al càlcul, a la resolució de problemes de la vida quotidiana i a la comprensió dels elements bàsics del món en l’aspecte científic, social i cultural.

Així mateix, ajudar-los a desenvolupar les habilitats socials de treball i d’estudi amb autonomia i esperit crític, la sensibilitat artística, la creativitat i l’afectivitat.

L’Educació Secundària s’organitza en diferents matèries. El quart curs té caràcter orientador segons els estudis posteriors que vulguin realitzar.
Hi ha tres tipus de matèries: les comunes i les optatives.

Per a ajudar en el procés de decisió l’escola està subscrita en la web d’orientació: www.unportal.cat

Tutoria

El tutor té assignades dues hores de tutoria grupal on es duu a terme un programa de tutories (PAT) que inclou una sèrie d’activitats relacionades amb diferents àmbits com la salut, els valors, l’orientació…, així com aspectes de la dinàmica de la classe i del curs.

També disposa d’una hora de tutoria individual per a atendre i orientar a l’alumne i una altra de visites de pares. Potenciem l’educació conjunta família-escola mitjançant el diàleg, la coherència i la formació

Avaluació

L’alumne és el protagonista del seu aprenentatge i l’avaluació té com a objectiu ajudar-ho a ser més competent i acompanyar-ho per a millorar el seu procés d’aprenentatge personal.

Les matèries estan agrupades per àmbits: lingüístic, matemàtic, científic-tecnològic, social, artístic, educació física i cultural i valors. També s’avalua el grau d’assoliment de les competències tant les específiques, com les transversals.

Avaluar comporta recollir dades, analitzar-los, valorar-los i prendre decisions. L’avaluació és un procés que duen a terme tant els professors com els alumnes i requereix una intercomunicació permanent entre les dues parts.

Horari

Dilluns, dimarts i dijous de 7’55 a 13’15 y de 15 a 17h

Dimecres i divendres de 7’55 a 13’45h.

Metodologia
La nostra metodologia és personalitzada, oberta i flexible. Integra els diferents vectors i desenvolupa les competències personals.
Per a poder atendre a tot l'alumnat incorporem les TIC a la didàctica de les matèries així com la combinació de mètodes de treball cooperatiu i per projectes amb altres metodologies més tradicionals.
Partint dels coneixements previs de l'alumne i tenint en compte els diferents ritmes d'aprenentatge, les motivacions i els interessos apliquem diferents mètodes de treball segons les necessitats:
Es treballen situacions d'aprenentatge que permeten a l'alumne entendre els conceptes i aconseguir els sabers, a partir de diferents matèries.
Qué oferim?
 • Pla d’Acció Tutorial adequat a les necessitats i actualitzat
 • Tutoria individual i seguiment amb les famílies
 • Seguiment del treball diari
 • Consolidació de tècniques d’estudi
 • Treball de les habilitats socials. Resolució de conflictes mitjançant el diàleg i la mediació
 • Comunicació amb famílies i alumnes a través de la plataforma Eduquem i de la consola G-Suite
 • Assessorament i seguiment des del departament d’orientació de centre.
 • Proves psicopedagògiques a 1r d’ESO.
 • Proves psicopedagògiques i d’interessos professionals a 3r d’ESO.
 • Projecte d’orientació acadèmic-professional sobre estudis posteriors des de 3r d’ESO: xerrades, visita en el Saló de l’Ensenyament, subscripció a la web unportal.cat …
 • Preparació per a les proves d’accés a CFGM.
 • Programa d’Auxiliars de conversa en anglès.
 • Assessorament i seguiment per a l’obtenció del First Certificate, Advanced i titulacions prèvies.
 • Possibilitat de cursar un Batxillerat Dual i obtenir una doble titulació desde 2n d’ESO.
 • Seguiment i assessorament en el Projecte de Recerca de 4t ESO.
 • Aplicació de les TIC a la didàctica de les matèries. Suport de pissarra digital en totes les aules.
 • Pràctiques en els laboratoris de Física, de Química i de Ciències Naturals.
 • Pràctiques del projecte a l’aula de Tecnologia i taller de robòtica
 • Ràdio JM
 • Sortides i viatges de tipus cultural i formatiu.
Bachillerato Colegio Jesús María Sant Andreu
Batxillerat

A batxillerat volem proporcionar al nostre alumnat la formació, els coneixements i les habilitats que li permetin desenvolupar-se socialment, amb responsabilitat i competència, així com ajudar-los en el seu procés de maduració tant intel·lectual com humà.

L’etapa del batxillerat té una durada de dos cursos i s’organitza de manera flexible i ofereix una preparació especialitzada a l’alumnat d’acord amb les seves perspectives i interessos.

La nostra escola ofereix les tres modalitats del batxillerat concertades

 • Artístic
 • Científic-tecnològic
 • Social-humanístic

 

Pla d’estudis:

El currículum del Bachillerato se estructura de la siguiente manera:
El currículum del Batxillerat s’estructura de la següent manera:

 • Matèries comunes. Tenen com a finalitat aprofundir en les competències generals que tenen un caràcter més transversal i afavoreixen a l’aprenentatge continu.
 • Matèries de modalitat. Tenen com a finalitat aprofundir en les competències específiques de cada modalitat.
 • Matèries optatives anuals. Tenen com a finalitat aprofundir en les competències específiques de cada modalitat.
 • Matèries optatives trimestrals. Tenen com a finalitat aprofundir en les competències específiques de cada modalitat.

Per a ajudar en el procés de decisió l’escola està subscrita en la web d’orientació: www.unportal.cat

Treball de recerca:

Es tracta d’un treball que s’inicia durant el primer curs i finalitza en el segon. L’alumne ha de triar un tema i plantejar un repte, pregunta en la qual vol investigar, ha de realitzar un plantejament, una planificació de la recerca i processar la informació recollida, realitzar una síntesi de la recerca i explicar els resultats.

Ha de presentar el treball a partir d’una exposició oral i alhora un projecte amb la redacció del treball. Durant totes les fases del procés l’alumne rep assessorament i supervisió d’un professor / tutor personal.

La nota final del treball computa entre les matèries de segon curs.

Horari

Dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 7’55 a 14’10

Dijous de 7’55 a 13’15 y de 15 a 17h

Metodologia
Les matèries del batxillerat s'orienten i estructuren en coherència amb les etapes educatives anteriors i els ensenyaments superiors desenvolupant les competències, és a dir, que el nostre alumnat sigui capaç d'aplicar els coneixements i les destreses en la resolució de problemes i en situacions d'aprenentatge complexes, fent ús dels recursos adequats.
La nostra metodologia és personalitzada amb un acompanyament de l'alumne en el seu procés d'autoformació, aportant els suports i recursos necessaris, i fomentant la participació activa, tant individual com de grup.
Una metodologia oberta i flexible que integra les noves tecnologies, que promou el creixement de la dimensió social de la persona i que desenvolupa els hàbits del treball i de l'ordre.
Qué oferim?
 • Pla d’Acció Tutorial adequat a les necessitats i actualitzat
 • Tutoria individual i seguiment amb les famílies
 • Seguiment del treball diari
 • Comunicació amb famílies i alumnes a través de la plataforma Eduquem.
 • Assessorament i seguiment des del departament d’orientació de centre
 • Projecte d’orientació acadèmic-professional sobre estudis posteriors: xerrades, taules rodones, tallers, subscripció en la web unportal.cat …
 • Preparació per a les proves d’accés en la universitat (PAU) i acompanyament
 • Auxiliars de conversa
 • Assessorament i seguiment per a l’obtenció del First Certificate i Advanced
 • La possibilitat de cursar un Batxillerat Dual i obtenir una doble titulació
 • Seguiment, participació i publicació dels millors treballs de recerca en concursos
 • Suport de pissarra digital en totes les aules
 • Pràctiques en els laboratoris de Física, de Química i de Ciències Naturals
 • Taller de robòtica
 • Ràdio JM
 • Voluntariat – Acció Social
Extraescolars
Extraescolares Colegio Jesús María Sant Andreu
Valors
 • Jocs pre-esportius
 • Ball-teatre. Expressió corporal
 • Jocs en anglès
 • Multi-esports
 • Escola de fútbol
 • Futbol sala
 • Hip-*hop Funky
 • Hip-*hop Dansa
 • Escola de patinatge
 • Escola de bàsquet
 • Escola de Handball
 • Escacs

 

Inscripcions extraescolars Valors 2023-24

Informació extaescolars Valors 2023-24

Extraescolares Inglés Colegio Jesús María Sant Andreu
Anglés extraescolar

En horari de migdia i de tarda

Bekith gestiona l’anglès extraescolar amb una metodologia innovadora que uneix:

 

 • Formació lingüística 100% en anglès
 • Educació en valors
 • Procés d’aprenentatge lúdic, creatiu i participatiu
Idiomes
Idiomas Colegio Jesús María Sant Andreu
 • Català. Llengua vehicular
 • Castellà
 • Anglès
 • Francès
Serveis
Secretaría Colegio Jesús María Sant Andreu

En la secretaria de l’escola podeu dirigir-vos per a fer les següents qüestions i tràmits de gestió acadèmica

 • Certificacions acadèmiques
 • Tramitació i recollida de títols
 • Tràmits de preinscripció i matrícula

 

El horari de atenció al públic és el següent:

Matí: de dilluns a divendres de 9:00 h a 10:30 h

Tarda: dilluns, dimarts i dijous de 15:00 h a 16:00 h

En els dies de preinscripció, l’horari del matí començarà a les 8.30 h en comptes de les 9.00 h

 

Documents

Informació oficial sobre el procés de Preinscripció a Catalunya

Aula Dibujo Colegio Jesús María Sant Andreu

L’escola està formada per dues línies a l’Educació Infantil i en l’Educació Primària, i per tres línies a l’ESO i al Batxillerat. A més de les aules de classe l’escola disposa de:

 • Aula de psicomotricitat
 • Aula de música
 • Aula d’informàtica
 • Aula de tecnologia
 • 3 laboratoris: un de Física, un de Química i un de Ciències Naturals
 • Aula de dibuix
 • Aules del Batxillerat artístic
 • Aules de suport
 • Capella
 • Biblioteca
 • Menjador i cuina pròpia
 • 3 patis
 • Sala d’actes
 • Sala de Conferències
 • Salas de visites
 • Infermeria

En l’administració de l’escola es poden realitzar les següents qüestions:

Gestió econòmica de rebuts
Confirmació de places escolars
Coordinació d'extraescolars
Coordinació de menjador i monitoratge
Gestió de sortides escolars
Enfermería Colegio Jesús María Sant Andreu

El servei d’infermeria de l’escola compta amb una infermera que atén els alumnes quan es troben malament o quan han tingut un petit incident durant l’horari escolar. També pot administrar medicaments amb la corresponent autorització dels pares.

Horari

Recepció de medicaments:

 • A partir de les 9h directament a la infermeria.
 • De 8h a 9h a porteria

 

Recollida de medicaments:

 • I3, I4 i I5: els medicaments seran retornats a les 17h per la tutora.
 • La resta d’alumnes han de recollir la medicació en porteria a les 17h.

 

En cas que un alumne marxi abans, haurà de passar per la infermeria a recollir la medicació.

Medicació

En cas que la infermera hagi d’administrar algun medicament a un alumne farà falta una autorització dels pares (trobareu el model en l’apartat documents) per a aquell medicament en concret, juntament amb la recepta del metge i l’informe mèdic.

Orientación Colegio Jesús María Sant Andreu

Som una escola inclusiva i amb aquest objectiu es concreta en el disseny d’un Projecte Educatiu que contempli la diversitat de l’alumnat. En aquest sentit, ha de reconèixer les diferències existents, ha de detectar les necessitats, ha de determinar les ajudes pedagògiques (serveis, emplaçaments, recursos, currículum…) que cadascú requereix per a aconseguir les finalitats educatives, i oferir-los les respostes adequades.

Per a dur a terme aquest objectiu d’inclusió educativa, el centre aplica les mesures pertinents en cada cas: desdoblaments i reforç a l’aula, atenció personalitzada, adaptacions… Ens posem contacte amb gabinets i especialistes externs i amb els organismes del Departament d’Educació. En aquesta tasca treballa el professorat amb l’assessorament de personal d’orientació necessari.

Aula Dibujo Colegio Jesús María Sant Andreu

Aquest servei l’oferim amb l’objectiu de facilitar la conciliació laboral i familiar de pares i mares en la franja del mat de 8 a 9h. Es tracta d’una proposta que es duu a terme a les mateixes instal·lacions de la nostra escola i que tant es pot usar de manera puntual com continuada.

Comedor Colegio Jesús María Sant Andreu

L’escola ofereix un servei de menjador amb cuina pròpia. Compta amb un equip de monitors que vetllen perquè aquest temps sigui també un espai educatiu i formatiu per als nostres alumnes.

Com altres activitats de l’escola, disposem d’unes normes de convivència que contribueixen al bon funcionament d’aquest servei. El personal de cuina està preparat per a atendre alumnes amb tot tipus d’al·lèrgies i intoleràncies alimentàries.

El servei de menjador forma part del Projecte Educatiu del Centre i, per tant, s’avalua periòdicament. L’equip de monitors elabora un informe personalitzat de cada alumne que es lliura als pares juntament amb els informes escolars.

El servei de menjador inclou també pels nens i nenes d’I-3 una estona de descans a les seves aules perquè puguin fer la migdiada.

Menjar tot tipus d'aliments
Potenciar la seva autonomia
Usar els coberts correctament
Mantenir una correcta postura a taula
Reforçar els hàbits en l'hora de menjar
Educar per no tirar menjar
Hàbits d'higiene

        

Desenvolupament d'activitats que ajudin els nens a enriquir el seu temps d'oci
Potenciar el respecte i la convivència entre els companys
  Respectar el material de joc
Adquirir hàbits, valors i normes
Potenciar la creativitat dels nens i nenes.
Pastoral

Com a escola cristiana, la pastoral és l’eix vertebrador de tota la nostra tasca educativa i, per tant, és un dels àmbits més importants de la formació dels nostres alumnes.

La pastoral de la nostra escola s’inspira en la manera de fer de Sta. Claudina Thèvenet, amb un estil senzill, obert, atent als més febles, que dona molta importància a l’acompanyament personal dels alumnes.

L’objectiu últim de la pastoral és fer una proposta de vida cristiana com un camí per a ser feliç.

 

Educación integral Colegio Jesús María Sant Andreu
Educació integral

La nostra proposta pastoral s’emmarca dins de l’educació integral de la persona. Parlar d’educació integral significa formar totes les dimensions de la persona: corporal, psicològica i emocional, intel·lectual, social, artística i espiritual. Per a nosaltres és important no quedar-nos en la formació simplement acadèmica. Sinó que volem anar més enllà.

De fet, la pastoral de l’escola treballa totes les dimensions que queden fora de l’àmbit purament acadèmic, oferint-los una formació humana, social i espiritual.

Això ho fem com una proposta de vida, no com una imposició, sinó respectant la seva llibertat d’elecció, no donant per suposada la seva adhesió personal a la fe.

Aquesta proposta és una invitació per a tots, tant aquells que busquen una formació cristiana com per aquells que tenen altres opcions personals.

Objetivos Colegio Jesús María Sant Andreu
Objetius

Els objectius centrals de la nostra tasca són:

 • Ajudar els nostres alumnes a revelar la seva dimensió transcendent
 • Donar-los eines per a buscar les seves pròpies respostes
 • Orientar-los per a la recerca de sentit en la pròpia vida
 • Ajudar-los a desenvolupar una manera responsable d’estar en el món perquè prenguin les seves opcions de manera reflexionada i llibre
 • Formar-los perquè assumeixin la responsabilitat de les seves pròpies opcions
 • Sensibilitzar-los cap a altres realitats del món que necessiten ser transformades
 • Acompanyar-los en el seu procés de creixement humà i de fe
Actividades Pastoral Colegio Jesús María Sant Andreu
Activitats

Les activitats que proposem s’agrupen en tres àmbits:

 • La interioritat
 • El temps lliure
 • El contacte amb altres realitats
Catequesis Colegio Jesús María Sant Andreu
Catequesis

Els dimecres de 17h a 18h els alumnes de tercer i quart de primària es preparen per a la Primera Comunió amb l’equip de catequistes.

Mitjançant diverses celebracions com la missa del pollet, la celebració de la paraula i la renovació dels vots baptismals abans de la celebració del sagrament.

Amb tota la il·lusió preparem juntament amb les famílies la celebració, amb estima i amb l’estil de Jesús María en la capella de la nostra escola.

Grupos de vida Colegio Jesús María Sant Andreu
Grups de Vida

Alguns alumnes de 5è, 6è de primària, 1r i 2n d’ESO formen part d’uns grups voluntaris segons les edats que tenen com a objectiu compartir inquietuds, i mitjançant activitats lúdiques, introspectives, amb temes actuals, continuar creixent com a persones que formen part de la comunitat de Jesús-María i que comparteixen els valors i la fe.

Familia JM Colegio Jesús María Sant Andreu
Família Jesús-María

L’Associació Família Jesús-Maria (AFJM) és una Associació de laics compromesos, vinculada a la Congregació de les Religioses de Jesús-Maria. Els membres desitgen viure els valors de l’Evangeli segons el carisma i l’espiritualitat de santa Claudina Thévenet.

Asociación Familia Jesús-María

Campaments
Equip Directiu
Equipo directivo Colegio Jesús María Sant Andreu
Nuestro equipo
Pilar Rodríguez Luna
Direcció General
Eva Rodríguez Cantalejo
Administració
Natalia Fernández Pérez
Direcció de Pastoral
Raquel Sala Martínez
Direcció pedagògica Inf-Prim
Elisenda Tello Monreal
Direcció pedagògica Sec-Batx
Informació addicional
Estratègia Digital de Centre
ONMAT
Cambridge Assessment
Entusiasmat
Glifing
micole Mejores Colegios Barcelona 2024
Academica International Studies
Science Bits
bekith
Ampo
Programa auxiliars conversa
valors
Contacte

Si estàs interessat a conèixer el nostre centre, contacta amb nosaltres! Et mostrarem les nostres instal·lacions i podràs conèixer de primera mà el nostre estil educatiu en un ambient de família! Ens trobaràs davant l’estació de metro: Fabra i Puig de Barcelona.

Ubicación
Avinguda Meridiana, 392, Sant Andreu, 08030 Barcelona
Redes sociales